kibet-shop.ru

: 2017
01-Mar-2017 00:01 MSK

[ ] [ ] [URL] [ ] [ ] [] [ ] [] []

2017
8866609
7883372
1081015
124372
754243915
128974
URL 514722
66421
13708
. Max
13194 62605
316664 416461
281549 359943
38607 56986
Sites per Day 4606 7943
4441 7318
() 26937283 32759786
200 - OK 88.91% 7883372
206 - Partial Content 0.10% 9150
301 - Moved Permanently 0.63% 56296
302 - Found 2.22% 196922
304 - Not Modified 5.10% 451919
403 - Forbidden 1.15% 101743
404 - Not Found 1.89% 167143
405 - Method Not Allowed 0.00% 64

     2017

2017
1 377755 4.26% 319310 4.05% 25162 2.33% 2975 2.39% 6827 5.29% 30811052 4.09%
2 334091 3.77% 303850 3.85% 27646 2.56% 3092 2.49% 6770 5.25% 29263342 3.88%
3 337360 3.80% 307150 3.90% 28453 2.63% 2807 2.26% 6253 4.85% 30635240 4.06%
4 293728 3.31% 263024 3.34% 25192 2.33% 2641 2.12% 5642 4.37% 27947577 3.71%
5 262878 2.96% 247286 3.14% 26424 2.44% 2905 2.34% 6245 4.84% 25100475 3.33%
6 314197 3.54% 291018 3.69% 27626 2.56% 3384 2.72% 6957 5.39% 28381815 3.76%
7 384932 4.34% 294656 3.74% 51003 4.72% 3510 2.82% 7232 5.61% 29750870 3.94%
8 383128 4.32% 319129 4.05% 51648 4.78% 3382 2.72% 7175 5.56% 31545444 4.18%
9 379902 4.28% 330768 4.20% 54719 5.06% 3217 2.59% 7266 5.63% 32472603 4.31%
10 346578 3.91% 302898 3.84% 56986 5.27% 3317 2.67% 7146 5.54% 29408887 3.90%
11 325758 3.67% 281929 3.58% 47271 4.37% 4327 3.48% 6549 5.08% 26981349 3.58%
12 296509 3.34% 276659 3.51% 29017 2.68% 5031 4.05% 7089 5.50% 27792214 3.68%
13 343025 3.87% 319424 4.05% 31149 2.88% 5741 4.62% 7943 6.16% 29358900 3.89%
14 413061 4.66% 345981 4.39% 37902 3.51% 5676 4.56% 7327 5.68% 32195434 4.27%
15 346497 3.91% 320098 4.06% 37714 3.49% 5493 4.42% 7529 5.84% 29169590 3.87%
16 399963 4.51% 353587 4.49% 48441 4.48% 6297 5.06% 7690 5.96% 32448270 4.30%
17 356466 4.02% 329319 4.18% 42413 3.92% 4452 3.58% 6870 5.33% 30971631 4.11%
18 215755 2.43% 197734 2.51% 26973 2.50% 3843 3.09% 4887 3.79% 19369855 2.57%
19 291508 3.29% 267065 3.39% 30977 2.87% 4883 3.93% 6405 4.97% 24956814 3.31%
20 416461 4.70% 359943 4.57% 46080 4.26% 5520 4.44% 6574 5.10% 32759786 4.34%
21 339840 3.83% 316814 4.02% 42751 3.95% 5091 4.09% 6623 5.14% 28551638 3.79%
22 297330 3.35% 270467 3.43% 43600 4.03% 5952 4.79% 5487 4.25% 24307592 3.22%
23 226244 2.55% 197089 2.50% 44329 4.10% 6114 4.92% 5001 3.88% 20528195 2.72%
24 235112 2.65% 202768 2.57% 51831 4.79% 5976 4.80% 5444 4.22% 19227886 2.55%
25 229032 2.58% 213165 2.70% 41250 3.82% 5048 4.06% 4683 3.63% 22714723 3.01%
26 208 0.00% 190 0.00% 62 0.01% 17 0.01% 33 0.03% 10473 0.00%
27 364304 4.11% 333079 4.23% 53844 4.98% 7149 5.75% 6687 5.18% 30856964 4.09%
28 354987 4.00% 318972 4.05% 50552 4.68% 7318 5.88% 6793 5.27% 26725294 3.54%

     2017

2017
0 11199 313579 3.54% 9628 269605 3.42% 1520 42575 3.94% 921379 25798605 3.42%
1 7080 198258 2.24% 6362 178161 2.26% 1331 37274 3.45% 647551 18131421 2.40%
2 4375 122526 1.38% 3663 102571 1.30% 1265 35426 3.28% 392917 11001684 1.46%
3 5000 140013 1.58% 3701 103641 1.31% 1190 33326 3.08% 404771 11333575 1.50%
4 9771 273607 3.09% 6756 189187 2.40% 1131 31686 2.93% 844189 23637282 3.13%
5 5999 167991 1.89% 4353 121901 1.55% 1065 29838 2.76% 530529 14854804 1.97%
6 5378 150597 1.70% 3421 95808 1.22% 1105 30946 2.86% 451240 12634730 1.68%
7 5645 158083 1.78% 4170 116774 1.48% 1181 33072 3.06% 535585 14996384 1.99%
8 6730 188455 2.13% 5858 164038 2.08% 1302 36480 3.37% 600859 16824051 2.23%
9 10616 297258 3.35% 9310 260699 3.31% 1571 44008 4.07% 895139 25063905 3.32%
10 17800 498400 5.62% 15774 441683 5.60% 1798 50366 4.66% 1600845 44823647 5.94%
11 18784 525956 5.93% 17152 480260 6.09% 2071 57994 5.36% 1536083 43010323 5.70%
12 19132 535705 6.04% 17578 492200 6.24% 2057 57601 5.33% 1543387 43214843 5.73%
13 20419 571733 6.45% 17737 496660 6.30% 1996 55894 5.17% 1577538 44171059 5.86%
14 19014 532392 6.00% 17599 492783 6.25% 2006 56195 5.20% 1553311 43492694 5.77%
15 20994 587847 6.63% 19456 544780 6.91% 2006 56189 5.20% 1658063 46425773 6.16%
16 18253 511101 5.76% 17006 476183 6.04% 2017 56486 5.23% 1531402 42879245 5.69%
17 15646 438088 4.94% 14533 406926 5.16% 1745 48872 4.52% 1306329 36577216 4.85%
18 15692 439391 4.96% 14433 404128 5.13% 1676 46947 4.34% 1325138 37103857 4.92%
19 15454 432734 4.88% 14023 392649 4.98% 1576 44153 4.08% 1341713 37567977 4.98%
20 15580 436267 4.92% 14493 405814 5.15% 1639 45899 4.25% 1387153 38840281 5.15%
21 16157 452421 5.10% 14995 419885 5.33% 1682 47103 4.36% 1470787 41182032 5.46%
22 17388 486876 5.49% 16069 449958 5.71% 1834 51379 4.75% 1546648 43306138 5.74%
23 14547 407331 4.59% 13467 377078 4.78% 1832 51306 4.75% 1334728 37372390 4.95%

30 514722 URL
# URL
1 249831 2.82% 11470 0.00% /bitrix/components/bitrix/pull.request/ajax.php
2 119438 1.35% 352 0.00% /bitrix/tools/public_session.php
3 72565 0.82% 1415 0.00% /bitrix/components/bitrix/catalog.element/ajax.php
4 53784 0.61% 2026658 0.27% /bitrix/cache/css/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.css
5 53616 0.60% 13139564 1.74% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.js
6 51105 0.58% 3918241 0.52% /bitrix/cache/css/s1/kibet/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264.css
7 50590 0.57% 1078 0.00% /bitrix/tools/conversion/ajax_counter.php
8 50101 0.57% 7543310 1.00% /bitrix/cache/js/s1/kibet/template_ae27ab4e8c9522fafe292f1c46d06acc/template_ae27ab4e8c9522fafe292f1c46d06acc.js
9 49903 0.56% 926201 0.12% /bitrix/panel/main/popup.min.css
10 49853 0.56% 212768 0.03% /bitrix/cache/css/s1/kibet/kernel_socialservices/kernel_socialservices.css
11 49494 0.56% 73386 0.01% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_socialservices/kernel_socialservices.js
12 48127 0.54% 78648 0.01% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_currency/kernel_currency.js
13 47689 0.54% 617327 0.08% /login/
14 47629 0.54% 16970 0.00% /bitrix/themes/.default/sotbit.preloader.style.css
15 34578 0.39% 38409 0.01% /bitrix/templates/kibet/images/favicon.ico
16 30766 0.35% 334678 0.04% /search/
17 29638 0.33% 173601 0.02% /bitrix/cache/css/s1/kibet/page_6ffc92195285623f5a37ef4e1e108116/page_6ffc92195285623f5a37ef4e1e108116.css
18 29577 0.33% 811689 0.11% /catalog/tovary_dlya_detey/
19 29007 0.33% 744994 0.10% /catalog/dom_i_interer/
20 28927 0.33% 3123877 0.41% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_272293265f19ce3884452ee820c53819/page_272293265f19ce3884452ee820c53819.js
21 26840 0.30% 37869 0.01% /bitrix/cache/css/s1/kibet/page_b7bb63d87aa6d5666b0446ad58dd5ad4/page_b7bb63d87aa6d5666b0446ad58dd5ad4.css
22 26365 0.30% 1565144 0.21% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680.js
23 25921 0.29% 221803 0.03% /bitrix/admin/perfmon_panel.php
24 18351 0.21% 353788 0.05% /bitrix/admin/sale_order.php
25 13827 0.16% 262880 0.03% /
26 13803 0.16% 183188 0.02% /login/registration.php
27 13769 0.16% 44760 0.01% /bitrix/admin/sale_order_ajax.php
28 9992 0.11% 117503 0.02% /personal/cart/
29 9580 0.11% 1130 0.00% /bitrix/components/bitrix/sale.basket.basket.line/ajax.php
30 7404 0.08% 363468 0.05% /bitrix/admin/sale_order_view.php

10 514722 URL
# URL
1 3304 0.04% 70504024 9.35% /bitrix/catalog_export/yandex_market.php
2 53616 0.60% 13139564 1.74% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.js
3 50101 0.57% 7543310 1.00% /bitrix/cache/js/s1/kibet/template_ae27ab4e8c9522fafe292f1c46d06acc/template_ae27ab4e8c9522fafe292f1c46d06acc.js
4 125 0.00% 5359941 0.71% /bitrix/catalog_export/torg_pl.php
5 51105 0.58% 3918241 0.52% /bitrix/cache/css/s1/kibet/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264.css
6 28927 0.33% 3123877 0.41% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_272293265f19ce3884452ee820c53819/page_272293265f19ce3884452ee820c53819.js
7 53784 0.61% 2026658 0.27% /bitrix/cache/css/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.css
8 26365 0.30% 1565144 0.21% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680.js
9 49903 0.56% 926201 0.12% /bitrix/panel/main/popup.min.css
10 29577 0.33% 811689 0.11% /catalog/tovary_dlya_detey/

10 48499
# URL
1 13827 0.16% 6520 6.00% /
2 4812 0.05% 925 0.85% /catalog/shkatulki_dlya_rukodeliya/
3 9992 0.11% 767 0.71% /personal/cart/
4 4805 0.05% 761 0.70% /catalog/nastennye_klyuchnitsy/
5 3899 0.04% 718 0.66% /catalog/kollektsionnye_farforovye_kukly/
6 3928 0.04% 657 0.60% /catalog/fotoramki_kollazhi/
7 1683 0.02% 558 0.51% /catalog/sidushki_na_stulya/
8 2361 0.03% 488 0.45% /catalog/podstavki_dlya_kolets_i_ukrasheniy/
9 1947 0.02% 474 0.44% /catalog/kolonny_i_dekorativnye_podstavki/
10 1182 0.01% 430 0.40% /catalog/blyuda_dlya_blinov/

10 48194
# URL
1 13827 0.16% 4873 4.33% /
2 29577 0.33% 1234 1.10% /catalog/tovary_dlya_detey/
3 29007 0.33% 1189 1.06% /catalog/dom_i_interer/
4 30766 0.35% 990 0.88% /search/
5 9992 0.11% 965 0.86% /personal/cart/
6 4812 0.05% 839 0.75% /catalog/shkatulki_dlya_rukodeliya/
7 6644 0.07% 745 0.66% /personal/order/make/
8 4805 0.05% 736 0.65% /catalog/nastennye_klyuchnitsy/
9 3899 0.04% 685 0.61% /catalog/kollektsionnye_farforovye_kukly/
10 3928 0.04% 607 0.54% /catalog/fotoramki_kollazhi/

30 128974
#
1 176386 1.99% 94329 1.20% 12506209 1.66% 0 0.00% 217.69.133.99
2 154391 1.74% 63485 0.81% 9644779 1.28% 0 0.00% 217.69.137.112
3 125618 1.42% 28295 0.36% 7533303 1.00% 0 0.00% 188.93.56.218
4 83847 0.95% 63285 0.80% 8656253 1.15% 0 0.00% 178.154.238.127
5 82156 0.93% 78819 1.00% 1597319 0.21% 25 0.02% 148.251.123.200
6 75932 0.86% 60985 0.77% 11218228 1.49% 0 0.00% 78.46.56.90
7 37198 0.42% 35221 0.45% 1032823 0.14% 46 0.04% 188.94.174.202
8 26359 0.30% 25717 0.33% 1185352 0.16% 19 0.02% 94.241.247.175
9 25665 0.29% 25665 0.33% 220943 0.03% 0 0.00% 178.210.90.90
10 25246 0.28% 15750 0.20% 2118348 0.28% 0 0.00% 84.201.163.213
11 23565 0.27% 4 0.00% 34062 0.00% 188 0.15% 66.102.9.137
12 22727 0.26% 19630 0.25% 2769285 0.37% 1 0.00% 91.192.149.231
13 22544 0.25% 13 0.00% 32593 0.00% 183 0.15% 66.102.9.139
14 22162 0.25% 18059 0.23% 2900929 0.38% 0 0.00% 91.192.148.231
15 22061 0.25% 22007 0.28% 436839 0.06% 9 0.01% 95.26.99.46
16 21716 0.24% 13129 0.17% 1886527 0.25% 0 0.00% 37.9.108.166
17 20162 0.23% 20162 0.26% 4562296 0.60% 0 0.00% 217.65.6.68
18 20141 0.23% 19805 0.25% 1031243 0.14% 31 0.02% 213.21.44.19
19 19975 0.23% 19966 0.25% 2224218 0.29% 22 0.02% 128.68.143.55
20 19942 0.22% 19937 0.25% 2258041 0.30% 21 0.02% 46.242.13.248
21 19544 0.22% 5 0.00% 28251 0.00% 189 0.15% 66.102.9.141
22 18429 0.21% 18382 0.23% 53160 0.01% 2 0.00% 93.187.188.210
23 18151 0.20% 17862 0.23% 196735 0.03% 8 0.01% 194.135.6.186
24 17931 0.20% 17923 0.23% 1681016 0.22% 9 0.01% 87.117.1.236
25 16689 0.19% 16668 0.21% 1587233 0.21% 9 0.01% 83.69.0.127
26 15889 0.18% 6927 0.09% 630614 0.08% 9 0.01% 207.46.13.60
27 15613 0.18% 2382 0.03% 628496 0.08% 144 0.12% 217.69.143.43
28 15545 0.18% 2410 0.03% 635037 0.08% 145 0.12% 217.69.143.45
29 15532 0.18% 2378 0.03% 632087 0.08% 146 0.12% 217.69.143.50
30 15518 0.18% 2270 0.03% 625431 0.08% 145 0.12% 217.69.143.46

10 128974
#
1 176386 1.99% 94329 1.20% 12506209 1.66% 0 0.00% 217.69.133.99
2 75932 0.86% 60985 0.77% 11218228 1.49% 0 0.00% 78.46.56.90
3 154391 1.74% 63485 0.81% 9644779 1.28% 0 0.00% 217.69.137.112
4 83847 0.95% 63285 0.80% 8656253 1.15% 0 0.00% 178.154.238.127
5 416 0.00% 416 0.01% 8613245 1.14% 0 0.00% 37.9.69.9
6 352 0.00% 352 0.00% 7741477 1.03% 0 0.00% 5.45.255.249
7 354 0.00% 354 0.00% 7632586 1.01% 0 0.00% 37.9.69.140
8 353 0.00% 353 0.00% 7593874 1.01% 0 0.00% 95.108.251.129
9 125618 1.42% 28295 0.36% 7533303 1.00% 0 0.00% 188.93.56.218
10 352 0.00% 352 0.00% 7506843 1.00% 0 0.00% 37.9.69.50

30 66421
#
1 1763036 19.88% - (Direct Request)
2 361671 4.08% http://kibet-shop.ru/
3 216426 2.44% http://kibet-shop.ru/bitrix/cache/css/s1/kibet/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264.css
4 172072 1.94% http://kibet-shop.ru/search/
5 144020 1.62% http://kibet-shop.ru/catalog/kruzhki_i_chashki/
6 137744 1.55% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_lyudey/
7 136008 1.53% http://go.mail.ru/search_images
8 104552 1.18% http://kibet-shop.ru/catalog/nastennye_klyuchnitsy/
9 104532 1.18% http://kibet-shop.ru/catalog/kollektsionnye_farforovye_kukly/
10 89254 1.01% http://kibet-shop.ru/catalog/konfetnitsy_i_fruktovnitsy/
11 89049 1.00% http://kibet-shop.ru/catalog/shkatulki_dlya_yuvelirnykh_ukrasheniy/
12 83971 0.95% http://kibet-shop.ru/catalog/shkatulki_dlya_rukodeliya/
13 82865 0.93% http://kibet-shop.ru/catalog/chaynye_servizy_i_nabory/
14 79462 0.90% http://kibet-shop.ru/bitrix/admin/sale_order.php
15 78950 0.89% http://kibet-shop.ru/personal/cart/
16 77991 0.88% http://kibet-shop.ru/catalog/steklyannye_i_khrustalnye_vazy/
17 75610 0.85% http://kibet-shop.ru/catalog/fotoramki_kollazhi/
18 74993 0.85% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_i_figurki_angelov/
19 71669 0.81% http://kibet-shop.ru/catalog/keramicheskie_vazy/
20 69467 0.78% http://kibet-shop.ru/bitrix/admin/sale_order_view.php
21 67419 0.76% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_i_figurki/
22 65018 0.73% http://kibet-shop.ru/catalog/kompozitsii_iz_iskusstvennykh_tsvetov/
23 59728 0.67% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_slonov/
24 58052 0.65% http://kibet-shop.ru/catalog/sadovye_figury/
25 57759 0.65% http://kibet-shop.ru/catalog/panno_na_stenu/
26 57362 0.65% http://kibet-shop.ru/catalog/servirovka_stola/
27 57163 0.64% http://kibet-shop.ru/catalog/dom_i_interer/
28 55010 0.62% http://kibet-shop.ru/catalog/dekorativnye_tarelki/
29 54672 0.62% http://kibet-shop.ru/personal/order/make/
30 49916 0.56% http://kibet-shop.ru/catalog/vazy_dlya_tsvetov_i_dekora/

20 5323
#
1 84 1.03% kibet-shop.ru
2 75 0.92% магазин кибет
3 44 0.54% кибет шоп
4 37 0.45% кибер шоп интернет магазин
5 28 0.34% кибет магазин
6 23 0.28% манеки неко купить спб
7 22 0.27% кибер интернет магазин
8 21 0.26% кибет
9 16 0.20% kibet-shop.ru интернет магазин
10 14 0.17% набор для суши
11 13 0.16% купить фигурки птиц для сада
12 13 0.16% шахматы
13 13 0.16% шкатулка для часов
14 12 0.15% альбом для монет
15 12 0.15% банка для меда пчела с ложкой
16 12 0.15% копии пистолетов и револьверов стальные
17 12 0.15% фемида статуэтка купить
18 11 0.14% набор ножей agness 911-500
19 11 0.14% фигурки с ножками из веревок
20 11 0.14% часы на кронштейне двусторонние

15 13708
#
1 375613 4.24% Mozilla/5.0 (compatible; TorgMailRuBotImage/0.9; +http://torg.mail.ru/)
2 367617 4.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
3 291507 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
4 266376 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
5 248280 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 194575 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
7 187387 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 YaBrowser/17.1.0.2034 Yowser/2
8 167386 1.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.A.B.C Safari/525.13
9 155238 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Img/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
10 145355 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 135875 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
12 132482 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
13 124010 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 118077 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 114216 1.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Sa


Generated by Webalizer Version 2.23