kibet-shop.ru

: 2016
02-Dec-2016 00:02 MSK

[ ] [ ] [URL] [ ] [ ] [] [ ] [] []

2016
9529096
8236370
2114957
143399
853208828
143710
URL 417446
50326
15127
. Max
13234 65320
317636 465879
274545 368650
70498 213525
Sites per Day 4790 13726
4779 6058
() 28440294 36671493
200 - OK 86.43% 8236370
206 - Partial Content 0.19% 18220
301 - Moved Permanently 0.99% 94097
302 - Found 6.28% 598853
304 - Not Modified 4.60% 438553
403 - Forbidden 0.07% 6504
404 - Not Found 1.43% 136490
405 - Method Not Allowed 0.00% 8
416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1

     2016

2016
1 367756 3.86% 313524 3.81% 89639 4.24% 3756 2.62% 3473 2.42% 31158828 3.65%
2 465879 4.89% 368650 4.48% 193818 9.16% 5693 3.97% 3311 2.30% 36432414 4.27%
3 371922 3.90% 241137 2.93% 204306 9.66% 5560 3.88% 3440 2.39% 23157367 2.71%
4 380711 4.00% 262695 3.19% 210957 9.97% 5728 3.99% 3247 2.26% 25915956 3.04%
5 365308 3.83% 260150 3.16% 213525 10.10% 5999 4.18% 3365 2.34% 24518272 2.87%
6 331756 3.48% 244034 2.96% 192423 9.10% 6058 4.22% 3832 2.67% 22871636 2.68%
7 352214 3.70% 269931 3.28% 165541 7.83% 5993 4.18% 4299 2.99% 25271001 2.96%
8 266379 2.80% 251695 3.06% 31393 1.48% 4342 3.03% 2638 1.84% 26933779 3.16%
9 270021 2.83% 244500 2.97% 32366 1.53% 3099 2.16% 3773 2.63% 27212180 3.19%
10 281389 2.95% 250596 3.04% 35069 1.66% 3263 2.28% 6289 4.38% 25962751 3.04%
11 297084 3.12% 263843 3.20% 31521 1.49% 2987 2.08% 6187 4.31% 27356335 3.21%
12 258811 2.72% 237836 2.89% 32978 1.56% 4105 2.86% 5451 3.79% 27307860 3.20%
13 242871 2.55% 220336 2.68% 37214 1.76% 4002 2.79% 6429 4.47% 25006371 2.93%
14 306209 3.21% 278184 3.38% 42015 1.99% 4427 3.09% 7675 5.34% 28328644 3.32%
15 314390 3.30% 291388 3.54% 37489 1.77% 4071 2.84% 7563 5.26% 30332653 3.56%
16 326918 3.43% 301278 3.66% 38351 1.81% 4896 3.41% 7915 5.51% 33092494 3.88%
17 333017 3.49% 292120 3.55% 34640 1.64% 4953 3.45% 7794 5.42% 32337569 3.79%
18 308202 3.23% 265045 3.22% 31711 1.50% 5037 3.51% 7603 5.29% 28608951 3.35%
19 238975 2.51% 208890 2.54% 30972 1.46% 4753 3.31% 6422 4.47% 24586297 2.88%
20 237815 2.50% 216425 2.63% 36457 1.72% 4631 3.23% 6891 4.80% 24353197 2.85%
21 308452 3.24% 288270 3.50% 41811 1.98% 5366 3.74% 8483 5.90% 29937004 3.51%
22 398038 4.18% 358877 4.36% 52982 2.51% 4558 3.18% 7973 5.55% 36671493 4.30%
23 366669 3.85% 335247 4.07% 46706 2.21% 4481 3.12% 8448 5.88% 34109957 4.00%
24 384666 4.04% 327090 3.97% 33773 1.60% 5421 3.78% 7808 5.43% 33783368 3.96%
25 296101 3.11% 271477 3.30% 30554 1.44% 5309 3.70% 6961 4.84% 30352698 3.56%
26 202811 2.13% 188270 2.29% 37042 1.75% 4582 3.20% 4710 3.28% 21090889 2.47%
27 222936 2.34% 204796 2.49% 45896 2.17% 4944 3.45% 5052 3.52% 22752385 2.67%
28 353621 3.71% 334657 4.06% 37493 1.77% 5739 4.00% 11885 8.27% 31933718 3.74%
29 368113 3.86% 351439 4.27% 36847 1.74% 5701 3.98% 12912 8.98% 33793631 3.96%
30 310062 3.25% 293990 3.57% 29468 1.39% 4934 3.44% 13726 9.55% 28039128 3.29%

     2016

2016
0 12222 366683 3.85% 10929 327877 3.98% 2316 69493 3.29% 1188217 35646510 4.18%
1 9931 297944 3.13% 8438 253160 3.07% 2220 66615 3.15% 974818 29244526 3.43%
2 7958 238767 2.51% 5587 167614 2.04% 2395 71853 3.40% 684633 20538976 2.41%
3 5868 176045 1.85% 4108 123262 1.50% 2588 77661 3.67% 607515 18225437 2.14%
4 8228 246866 2.59% 6649 199496 2.42% 2804 84128 3.98% 790076 23702295 2.78%
5 6046 181390 1.90% 4519 135572 1.65% 2759 82787 3.91% 586751 17602544 2.06%
6 9245 277350 2.91% 7130 213912 2.60% 3111 93352 4.41% 872398 26171929 3.07%
7 7980 239420 2.51% 5591 167755 2.04% 3350 100516 4.75% 689332 20679965 2.42%
8 10105 303154 3.18% 7621 228635 2.78% 3112 93372 4.41% 847332 25419960 2.98%
9 11866 355995 3.74% 9920 297629 3.61% 3243 97313 4.60% 1072851 32185533 3.77%
10 15378 461348 4.84% 13149 394498 4.79% 3424 102740 4.86% 1358484 40754526 4.78%
11 18488 554645 5.82% 16494 494841 6.01% 3608 108245 5.12% 1629640 48889208 5.73%
12 16586 497587 5.22% 14640 439218 5.33% 3560 106820 5.05% 1378879 41366375 4.85%
13 17984 539520 5.66% 15921 477633 5.80% 3524 105743 5.00% 1506210 45186306 5.30%
14 18573 557211 5.85% 16589 497690 6.04% 3634 109041 5.16% 1516747 45502399 5.33%
15 17272 518166 5.44% 15636 469105 5.70% 3276 98309 4.65% 1494428 44832840 5.25%
16 17288 518665 5.44% 15709 471287 5.72% 3061 91853 4.34% 1486491 44594743 5.23%
17 15624 468737 4.92% 13859 415790 5.05% 2947 88423 4.18% 1372888 41186641 4.83%
18 14701 441044 4.63% 12822 384684 4.67% 2988 89655 4.24% 1268550 38056486 4.46%
19 15051 451558 4.74% 13314 399425 4.85% 2566 76996 3.64% 1347296 40418874 4.74%
20 14631 438956 4.61% 13407 402210 4.88% 2602 78064 3.69% 1363980 40919393 4.80%
21 15118 453555 4.76% 13838 415148 5.04% 2508 75267 3.56% 1407250 42217493 4.95%
22 17655 529655 5.56% 16262 487877 5.92% 2509 75292 3.56% 1675463 50263899 5.89%
23 13827 414835 4.35% 12401 372052 4.52% 2380 71419 3.38% 1320066 39601969 4.64%

30 417446 URL
# URL
1 509594 5.35% 12449201 1.46% /catalog/tovary_dlya_detey/
2 190857 2.00% 10939 0.00% /bitrix/components/bitrix/pull.request/ajax.php
3 63670 0.67% 1304 0.00% /bitrix/components/bitrix/catalog.element/ajax.php
4 58228 0.61% 374 0.00% /bitrix/tools/public_session.php
5 51154 0.54% 12453857 1.46% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.js
6 49269 0.52% 1959241 0.23% /bitrix/cache/css/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.css
7 48153 0.51% 3602892 0.42% /bitrix/cache/css/s1/kibet/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264.css
8 48028 0.50% 69514 0.01% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_socialservices/kernel_socialservices.js
9 46797 0.49% 195348 0.02% /bitrix/cache/css/s1/kibet/kernel_socialservices/kernel_socialservices.css
10 46629 0.49% 861175 0.10% /bitrix/panel/main/popup.min.css
11 46174 0.48% 74541 0.01% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_currency/kernel_currency.js
12 44476 0.47% 15724 0.00% /bitrix/themes/.default/sotbit.preloader.style.css
13 44178 0.46% 998 0.00% /bitrix/tools/conversion/ajax_counter.php
14 34141 0.36% 4994911 0.59% /bitrix/cache/js/s1/kibet/template_55fa6b8ae7fb69bf2bcac6fd1826260d/template_55fa6b8ae7fb69bf2bcac6fd1826260d.js
15 31475 0.33% 35014 0.00% /bitrix/templates/kibet/images/favicon.ico
16 31337 0.33% 368043 0.04% /search/
17 27749 0.29% 2943736 0.35% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_272293265f19ce3884452ee820c53819/page_272293265f19ce3884452ee820c53819.js
18 27665 0.29% 160129 0.02% /bitrix/cache/css/s1/kibet/page_6ffc92195285623f5a37ef4e1e108116/page_6ffc92195285623f5a37ef4e1e108116.css
19 25238 0.26% 1484586 0.17% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680.js
20 24620 0.26% 34414 0.00% /bitrix/cache/css/s1/kibet/page_b7bb63d87aa6d5666b0446ad58dd5ad4/page_b7bb63d87aa6d5666b0446ad58dd5ad4.css
21 23557 0.25% 352513 0.04% /catalog/upakovochnaya_bumaga____________________________________________________________________________________________________________/
22 22846 0.24% 462239 0.05% /bitrix/admin/sale_order.php
23 18392 0.19% 240571 0.03% /login/
24 16361 0.17% 2246196 0.26% /bitrix/cache/js/s1/kibet/template_ae27ab4e8c9522fafe292f1c46d06acc/template_ae27ab4e8c9522fafe292f1c46d06acc.js
25 15224 0.16% 57650 0.01% /bitrix/admin/sale_order_ajax.php
26 13960 0.15% 245515 0.03% /
27 12808 0.13% 149356 0.02% /bitrix/admin/
28 9306 0.10% 449117 0.05% /bitrix/admin/sale_order_view.php
29 8963 0.09% 123957 0.01% /personal/cart/
30 8851 0.09% 1055 0.00% /bitrix/components/bitrix/sale.basket.basket.line/ajax.php

10 417446 URL
# URL
1 3708 0.04% 135961432 15.94% /bitrix/catalog_export/yandex_market.php
2 681 0.01% 30434549 3.57% /bitrix/catalog_export/torg_pl.php
3 51154 0.54% 12453857 1.46% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.js
4 509594 5.35% 12449201 1.46% /catalog/tovary_dlya_detey/
5 34141 0.36% 4994911 0.59% /bitrix/cache/js/s1/kibet/template_55fa6b8ae7fb69bf2bcac6fd1826260d/template_55fa6b8ae7fb69bf2bcac6fd1826260d.js
6 48153 0.51% 3602892 0.42% /bitrix/cache/css/s1/kibet/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264.css
7 27749 0.29% 2943736 0.35% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_272293265f19ce3884452ee820c53819/page_272293265f19ce3884452ee820c53819.js
8 16361 0.17% 2246196 0.26% /bitrix/cache/js/s1/kibet/template_ae27ab4e8c9522fafe292f1c46d06acc/template_ae27ab4e8c9522fafe292f1c46d06acc.js
9 49269 0.52% 1959241 0.23% /bitrix/cache/css/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.css
10 25238 0.26% 1484586 0.17% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680.js

10 56275
# URL
1 509594 5.35% 7099 5.64% /catalog/tovary_dlya_detey/
2 13960 0.15% 5960 4.74% /
3 6073 0.06% 1259 1.00% /catalog/detskie_karnavalnye_kostyumy/
4 4597 0.05% 1024 0.81% /catalog/shkatulki_dlya_rukodeliya/
5 6776 0.07% 1000 0.79% /catalog/nastennye_klyuchnitsy/
6 5306 0.06% 970 0.77% /catalog/kollektsionnye_farforovye_kukly/
7 4221 0.04% 773 0.61% /catalog/fotoramki_kollazhi/
8 1946 0.02% 670 0.53% /catalog/svetodiodnye_kartiny/
9 8963 0.09% 622 0.49% /personal/cart/
10 4072 0.04% 614 0.49% /catalog/statuetki_i_figurki/

10 50846
# URL
1 509594 5.35% 10717 8.65% /catalog/tovary_dlya_detey/
2 13960 0.15% 4231 3.42% /
3 6073 0.06% 1229 0.99% /catalog/detskie_karnavalnye_kostyumy/
4 31337 0.33% 1103 0.89% /search/
5 5306 0.06% 931 0.75% /catalog/kollektsionnye_farforovye_kukly/
6 6776 0.07% 921 0.74% /catalog/nastennye_klyuchnitsy/
7 4597 0.05% 906 0.73% /catalog/shkatulki_dlya_rukodeliya/
8 8963 0.09% 826 0.67% /personal/cart/
9 4221 0.04% 709 0.57% /catalog/fotoramki_kollazhi/
10 5855 0.06% 681 0.55% /personal/order/make/

30 143710
#
1 306799 3.22% 248808 3.02% 37176655 4.36% 0 0.00% 188.93.56.218
2 252046 2.65% 238022 2.89% 24524082 2.87% 0 0.00% 217.69.133.99
3 225713 2.37% 211314 2.57% 20967375 2.46% 0 0.00% 217.69.137.112
4 201714 2.12% 97639 1.19% 7003659 0.82% 2725 1.90% 157.55.39.182
5 194631 2.04% 94610 1.15% 6760087 0.79% 2835 1.98% 157.55.39.211
6 194477 2.04% 94251 1.14% 6775619 0.79% 2508 1.75% 157.55.39.239
7 156273 1.64% 42693 0.52% 5267988 0.62% 0 0.00% 178.154.238.127
8 135142 1.42% 65347 0.79% 4697794 0.55% 1783 1.24% 157.55.39.223
9 64791 0.68% 31615 0.38% 2425639 0.28% 921 0.64% 157.55.39.102
10 55821 0.59% 27242 0.33% 2117735 0.25% 771 0.54% 157.55.39.130
11 48630 0.51% 23065 0.28% 3751393 0.44% 3 0.00% 91.192.148.231
12 48548 0.51% 23718 0.29% 1704851 0.20% 668 0.47% 40.77.167.33
13 47861 0.50% 22272 0.27% 1797489 0.21% 625 0.44% 40.77.167.36
14 44913 0.47% 21807 0.26% 1729016 0.20% 641 0.45% 157.55.39.241
15 43685 0.46% 30683 0.37% 1425439 0.17% 249 0.17% 141.8.132.18
16 42058 0.44% 29641 0.36% 997529 0.12% 260 0.18% 93.158.152.48
17 41505 0.44% 41490 0.50% 3731310 0.44% 121 0.08% 213.159.212.73
18 40435 0.42% 28274 0.34% 878348 0.10% 253 0.18% 130.193.50.27
19 37867 0.40% 26496 0.32% 862031 0.10% 248 0.17% 5.255.253.44
20 34985 0.37% 24566 0.30% 741367 0.09% 236 0.16% 5.255.253.40
21 28577 0.30% 20241 0.25% 586773 0.07% 290 0.20% 141.8.142.26
22 24596 0.26% 17280 0.21% 496233 0.06% 313 0.22% 141.8.183.25
23 23892 0.25% 23128 0.28% 2590726 0.30% 5 0.00% 91.192.149.231
24 23676 0.25% 23491 0.29% 2976284 0.35% 20 0.01% 79.165.122.103
25 23237 0.24% 23091 0.28% 2301406 0.27% 18 0.01% 79.165.201.247
26 21435 0.22% 21102 0.26% 1987326 0.23% 14 0.01% 89.169.213.110
27 21321 0.22% 3845 0.05% 743740 0.09% 0 0.00% 84.201.163.213
28 21319 0.22% 21022 0.26% 1535008 0.18% 51 0.04% 188.242.111.254
29 19151 0.20% 18898 0.23% 2156791 0.25% 0 0.00% 217.69.137.134
30 18975 0.20% 18720 0.23% 2141350 0.25% 0 0.00% 217.69.133.160

10 143710
#
1 306799 3.22% 248808 3.02% 37176655 4.36% 0 0.00% 188.93.56.218
2 252046 2.65% 238022 2.89% 24524082 2.87% 0 0.00% 217.69.133.99
3 225713 2.37% 211314 2.57% 20967375 2.46% 0 0.00% 217.69.137.112
4 495 0.01% 495 0.01% 18147819 2.13% 0 0.00% 178.154.238.160
5 492 0.01% 492 0.01% 18018877 2.11% 0 0.00% 5.45.255.249
6 483 0.01% 483 0.01% 17890504 2.10% 0 0.00% 37.9.69.9
7 484 0.01% 484 0.01% 17773132 2.08% 0 0.00% 37.9.69.51
8 467 0.00% 467 0.01% 17123173 2.01% 0 0.00% 5.45.255.250
9 465 0.00% 465 0.01% 16906455 1.98% 0 0.00% 37.9.69.50
10 420 0.00% 420 0.01% 15303828 1.79% 0 0.00% 37.9.69.140

30 50326
#
1 3231356 33.91% - (Direct Request)
2 193148 2.03% http://kibet-shop.ru/bitrix/cache/css/s1/kibet/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264.css
3 171377 1.80% http://kibet-shop.ru
4 168621 1.77% http://kibet-shop.ru/search/
5 139504 1.46% http://kibet-shop.ru/catalog/nastennye_klyuchnitsy/
6 127846 1.34% http://kibet-shop.ru/catalog/kollektsionnye_farforovye_kukly/
7 112232 1.18% http://kibet-shop.ru/catalog/elochnye_igrushki/
8 110006 1.15% http://kibet-shop.ru/
9 107531 1.13% http://kibet-shop.ru/catalog/detskie_karnavalnye_kostyumy/
10 89649 0.94% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_lyudey/
11 85152 0.89% http://kibet-shop.ru/catalog/shkatulki_dlya_rukodeliya/
12 80179 0.84% http://kibet-shop.ru/catalog/kruzhki_i_chashki/
13 79608 0.84% http://kibet-shop.ru/catalog/fotoramki_kollazhi/
14 77554 0.81% http://kibet-shop.ru/bitrix/admin/sale_order_view.php
15 71983 0.76% http://kibet-shop.ru/bitrix/admin/sale_order.php
16 69688 0.73% http://go.mail.ru/search_images
17 67688 0.71% http://kibet-shop.ru/catalog/shkatulki_dlya_yuvelirnykh_ukrasheniy/
18 60692 0.64% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_i_figurki_angelov/
19 57957 0.61% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_i_figurki/
20 57515 0.60% http://kibet-shop.ru/catalog/konfetnitsy_i_fruktovnitsy/
21 53030 0.56% http://kibet-shop.ru/catalog/keramicheskie_vazy/
22 48274 0.51% http://kibet-shop.ru/catalog/nastennye_chasy/
23 47373 0.50% http://kibet-shop.ru/catalog/kompozitsii_iz_iskusstvennykh_tsvetov/
24 46099 0.48% http://kibet-shop.ru/personal/cart/
25 45146 0.47% http://kibet-shop.ru/catalog/dom_i_interer/
26 44150 0.46% http://kibet-shop.ru/catalog/novogodnie_shary/
27 43495 0.46% http://kibet-shop.ru/catalog/kashpo_i_podstavki_dlya_tsvetov/
28 41538 0.44% http://kibet-shop.ru/personal/order/make/
29 39419 0.41% http://kibet-shop.ru/catalog/zavarochnye_chayniki/
30 38920 0.41% http://kibet-shop.ru/catalog/nastolnye_lampy_i_svetilniki/

20 6610
#
1 172 1.65% магазин кибет
2 65 0.62% kibet-shop.ru
3 63 0.60% кибет шоп
4 53 0.51% кибет магазин
5 36 0.35% шахматы
6 34 0.33% чугунный заварной чайник купить
7 31 0.30% кибет
8 31 0.30% шкатулка для часов
9 27 0.26% ваза напольная
10 27 0.26% ключница настенная купить
11 21 0.20% купить маятник ньютона
12 20 0.19% кибер шоп интернет магазин
13 17 0.16% кибет-шоп.ру
14 17 0.16% опасная бритва
15 16 0.15% светодиодные картины
16 15 0.14% купить с рук костяной фарфор
17 14 0.13% глобус бар
18 14 0.13% заказать игрушки деда мороза и снегурочки
19 14 0.13% куклы японки купить в москве
20 14 0.13% купить искусственную орхидею из латекса

15 15127
#
1 1158666 12.16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 774878 8.13% Mozilla/5.0 (compatible; TorgMailRuBot/0.9; +http://torg.mail.ru/)
3 290808 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36
4 287299 3.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 205678 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36
6 203687 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 177594 1.86% Yandex Market picture robot; http://market.yandex.ru
8 167778 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 163198 1.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.A.B.C Safari/525.13
10 150029 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
11 149530 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36
12 147326 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36
13 141430 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 YaBrowser/16.10.0.2564 Yowser
14 138604 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36
15 121882 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.23