kibet-shop.ru

: 2016
01-Nov-2016 00:02 MSK

[ ] [ ] [URL] [ ] [ ] [] [ ] [] []

2016
9669378
7110348
4581535
113015
660227408
65430
URL 461548
58577
9036
. Max
12996 38409
311915 473864
229366 343656
147791 288718
Sites per Day 2110 4042
3645 6281
() 21297658 29415524
200 - OK 73.53% 7110348
206 - Partial Content 0.11% 11047
301 - Moved Permanently 1.05% 101638
302 - Found 18.13% 1753163
304 - Not Modified 3.67% 355188
404 - Not Found 3.50% 337984
405 - Method Not Allowed 0.00% 2
416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 8

     2016

2016
1 323260 3.34% 205148 2.89% 203982 4.45% 4096 3.62% 3655 5.59% 20645229 3.13%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 319781 3.31% 208773 2.94% 179081 3.91% 3776 3.34% 4004 6.12% 17986497 2.72%
4 251874 2.60% 192712 2.71% 69242 1.51% 3544 3.14% 3822 5.84% 18831281 2.85%
5 279032 2.89% 219136 3.08% 93053 2.03% 3375 2.99% 3869 5.91% 20967668 3.18%
6 363168 3.76% 274709 3.86% 143019 3.12% 3588 3.17% 3788 5.79% 26220978 3.97%
7 361247 3.74% 263961 3.71% 166884 3.64% 3586 3.17% 3804 5.81% 25781110 3.90%
8 386037 3.99% 239981 3.38% 246081 5.37% 3987 3.53% 3328 5.09% 22103179 3.35%
9 318293 3.29% 220073 3.10% 182132 3.98% 4469 3.95% 3653 5.58% 20662437 3.13%
10 435512 4.50% 303274 4.27% 228655 4.99% 5076 4.49% 3824 5.84% 25862899 3.92%
11 279585 2.89% 233507 3.28% 72200 1.58% 3892 3.44% 3803 5.81% 22180241 3.36%
12 412426 4.27% 293910 4.13% 209641 4.58% 4777 4.23% 3949 6.04% 25785691 3.91%
13 356907 3.69% 253426 3.56% 173454 3.79% 3739 3.31% 2113 3.23% 21943078 3.32%
14 264162 2.73% 217333 3.06% 82862 1.81% 3866 3.42% 2808 4.29% 20669048 3.13%
15 176 0.00% 153 0.00% 18 0.00% 13 0.01% 32 0.05% 48975 0.01%
16 119466 1.24% 101925 1.43% 31765 0.69% 3840 3.40% 3097 4.73% 9709513 1.47%
17 432034 4.47% 322535 4.54% 209519 4.57% 3976 3.52% 3584 5.48% 28359074 4.30%
18 369252 3.82% 261228 3.67% 181289 3.96% 3707 3.28% 3808 5.82% 24113973 3.65%
19 308185 3.19% 265153 3.73% 81905 1.79% 4204 3.72% 3751 5.73% 26764955 4.05%
20 445952 4.61% 295231 4.15% 207626 4.53% 4563 4.04% 3739 5.71% 27932472 4.23%
21 473864 4.90% 343656 4.83% 288718 6.30% 3957 3.50% 3782 5.78% 29270884 4.43%
22 363011 3.75% 259605 3.65% 219017 4.78% 3259 2.88% 3097 4.73% 23745629 3.60%
23 750 0.01% 570 0.01% 382 0.01% 37 0.03% 43 0.07% 66003 0.01%
24 214162 2.21% 183882 2.59% 56390 1.23% 2518 2.23% 3419 5.23% 16568940 2.51%
25 412689 4.27% 298220 4.19% 241381 5.27% 5186 4.59% 3908 5.97% 26379187 4.00%
26 455122 4.71% 341364 4.80% 255956 5.59% 6281 5.56% 3781 5.78% 29415524 4.46%
27 286253 2.96% 251790 3.54% 59670 1.30% 4566 4.04% 4042 6.18% 25732784 3.90%
28 328870 3.40% 250434 3.52% 132533 2.89% 4400 3.89% 3984 6.09% 24678006 3.74%
29 428631 4.43% 285257 4.01% 269399 5.88% 4142 3.67% 3446 5.27% 26525540 4.02%
30 281243 2.91% 223052 3.14% 105148 2.30% 3641 3.22% 3469 5.30% 22887857 3.47%
31 398434 4.12% 300350 4.22% 190533 4.16% 3919 3.47% 3930 6.01% 28388758 4.30%

     2016

2016
0 12930 400833 4.15% 9421 292073 4.11% 5897 182830 3.99% 927901 28764942 4.36%
1 9762 302631 3.13% 6523 202222 2.84% 5898 182868 3.99% 623851 19339375 2.93%
2 8594 266432 2.76% 5779 179163 2.52% 5836 180938 3.95% 614884 19061414 2.89%
3 10487 325116 3.36% 7711 239064 3.36% 5716 177215 3.87% 804300 24933285 3.78%
4 8128 251977 2.61% 5302 164362 2.31% 5199 161197 3.52% 517121 16030758 2.43%
5 7953 246545 2.55% 5015 155467 2.19% 5403 167510 3.66% 496252 15383813 2.33%
6 8131 252087 2.61% 4953 153547 2.16% 5409 167705 3.66% 487263 15105145 2.29%
7 8176 253466 2.62% 5201 161260 2.27% 5291 164029 3.58% 537847 16673245 2.53%
8 8910 276214 2.86% 5764 178684 2.51% 5232 162197 3.54% 558390 17310088 2.62%
9 10450 323966 3.35% 7294 226119 3.18% 5356 166051 3.62% 700104 21703236 3.29%
10 13864 429803 4.44% 10462 324337 4.56% 5877 182195 3.98% 997191 30912915 4.68%
11 16193 502010 5.19% 12658 392426 5.52% 6177 191517 4.18% 1131375 35072620 5.31%
12 16542 512816 5.30% 13085 405663 5.71% 6302 195382 4.26% 1148600 35606600 5.39%
13 16566 513553 5.31% 12889 399579 5.62% 6962 215843 4.71% 1151477 35695797 5.41%
14 18153 562763 5.82% 13429 416310 5.85% 8474 262701 5.73% 1160297 35969193 5.45%
15 17689 548365 5.67% 13475 417753 5.88% 7543 233856 5.10% 1194337 37024435 5.61%
16 16446 509843 5.27% 12582 390056 5.49% 6911 214260 4.68% 1125553 34892154 5.28%
17 15799 489784 5.07% 12063 373963 5.26% 6282 194755 4.25% 1091807 33846029 5.13%
18 13685 424263 4.39% 10176 315468 4.44% 5812 180194 3.93% 908335 28158381 4.26%
19 13514 418935 4.33% 9782 303267 4.27% 6065 188040 4.10% 886820 27491411 4.16%
20 14231 441180 4.56% 10586 328181 4.62% 6456 200154 4.37% 923600 28631607 4.34%
21 15550 482068 4.99% 12031 372986 5.25% 6545 202917 4.43% 1117220 34633824 5.25%
22 15103 468193 4.84% 11552 358125 5.04% 6616 205119 4.48% 1072526 33248298 5.04%
23 15049 466535 4.82% 11621 360273 5.07% 6518 202062 4.41% 1120608 34738847 5.26%

30 461548 URL
# URL
1 1700720 17.59% 40213975 6.09% /catalog/tovary_dlya_detey/
2 176441 1.82% 7901 0.00% /bitrix/components/bitrix/pull.request/ajax.php
3 82186 0.85% 227 0.00% /bitrix/tools/public_session.php
4 40544 0.42% 792 0.00% /bitrix/components/bitrix/catalog.element/ajax.php
5 29469 0.30% 6808989 1.03% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.js
6 29061 0.30% 3953719 0.60% /bitrix/cache/js/s1/kibet/template_55fa6b8ae7fb69bf2bcac6fd1826260d/template_55fa6b8ae7fb69bf2bcac6fd1826260d.js
7 28492 0.29% 1108915 0.17% /bitrix/cache/css/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.css
8 28255 0.29% 1982566 0.30% /bitrix/cache/css/s1/kibet/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264.css
9 28112 0.29% 38395 0.01% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_socialservices/kernel_socialservices.js
10 27476 0.28% 108829 0.02% /bitrix/cache/css/s1/kibet/kernel_socialservices/kernel_socialservices.css
11 27275 0.28% 41034 0.01% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_currency/kernel_currency.js
12 26419 0.27% 476785 0.07% /bitrix/panel/main/popup.min.css
13 25041 0.26% 8730 0.00% /bitrix/themes/.default/sotbit.preloader.style.css
14 23744 0.25% 503 0.00% /bitrix/tools/conversion/ajax_counter.php
15 19347 0.20% 220999 0.03% /search/
16 18949 0.20% 369071 0.06% /bitrix/admin/sale_order.php
17 17698 0.18% 19630 0.00% /bitrix/templates/kibet/images/favicon.ico
18 17680 0.18% 1804522 0.27% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_272293265f19ce3884452ee820c53819/page_272293265f19ce3884452ee820c53819.js
19 17665 0.18% 98582 0.01% /bitrix/cache/css/s1/kibet/page_6ffc92195285623f5a37ef4e1e108116/page_6ffc92195285623f5a37ef4e1e108116.css
20 13109 0.14% 694116 0.11% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680.js
21 12886 0.13% 16419 0.00% /bitrix/cache/css/s1/kibet/page_b7bb63d87aa6d5666b0446ad58dd5ad4/page_b7bb63d87aa6d5666b0446ad58dd5ad4.css
22 11690 0.12% 47715 0.01% /bitrix/admin/sale_order_ajax.php
23 9790 0.10% 206716 0.03% /
24 8776 0.09% 6330 0.00% /robots.txt
25 7101 0.07% 337769 0.05% /bitrix/admin/sale_order_view.php
26 6702 0.07% 85163 0.01% /personal/cart/
27 6635 0.07% 143 0.00% /bitrix/admin/user_options.php
28 5304 0.05% 626 0.00% /bitrix/components/bitrix/sale.basket.basket.line/ajax.php
29 3780 0.04% 69432 0.01% /personal/order/make/
30 3720 0.04% 94455 0.01% /catalog/statuetki_lyudey/

10 461548 URL
# URL
1 3016 0.03% 93070886 14.10% /bitrix/catalog_export/yandex_market.php
2 1700720 17.59% 40213975 6.09% /catalog/tovary_dlya_detey/
3 345 0.00% 21491310 3.26% /bitrix/catalog_export/torg_pl.php
4 29469 0.30% 6808989 1.03% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.js
5 29061 0.30% 3953719 0.60% /bitrix/cache/js/s1/kibet/template_55fa6b8ae7fb69bf2bcac6fd1826260d/template_55fa6b8ae7fb69bf2bcac6fd1826260d.js
6 28255 0.29% 1982566 0.30% /bitrix/cache/css/s1/kibet/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264.css
7 17680 0.18% 1804522 0.27% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_272293265f19ce3884452ee820c53819/page_272293265f19ce3884452ee820c53819.js
8 28492 0.29% 1108915 0.17% /bitrix/cache/css/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.css
9 13109 0.14% 694116 0.11% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680.js
10 32 0.00% 548222 0.08% /bitrix/catalog_export/podarki_ru.php

10 50024
# URL
1 1700720 17.59% 6342 6.86% /catalog/tovary_dlya_detey/
2 9790 0.10% 4191 4.53% /
3 2690 0.03% 734 0.79% /bitrix/admin/
4 2216 0.02% 478 0.52% /catalog/shkatulki_dlya_rukodeliya/
5 6702 0.07% 419 0.45% /personal/cart/
6 1657 0.02% 368 0.40% /catalog/detskie_karnavalnye_kostyumy/
7 2482 0.03% 309 0.33% /catalog/kollektsionnye_farforovye_kukly/
8 1733 0.02% 306 0.33% /catalog/fotoramki_kollazhi/
9 1932 0.02% 257 0.28% /catalog/statuetki_i_figurki_angelov/
10 19347 0.20% 239 0.26% /search/

10 49326
# URL
1 1700720 17.59% 7983 8.53% /catalog/tovary_dlya_detey/
2 9790 0.10% 2900 3.10% /
3 2690 0.03% 775 0.83% /bitrix/admin/
4 19347 0.20% 596 0.64% /search/
5 6702 0.07% 516 0.55% /personal/cart/
6 1575 0.02% 489 0.52% /contacts/
7 2216 0.02% 449 0.48% /catalog/shkatulki_dlya_rukodeliya/
8 3780 0.04% 410 0.44% /personal/order/make/
9 1502 0.02% 390 0.42% /punkty-vydachi-zakazov/
10 1657 0.02% 389 0.42% /catalog/detskie_karnavalnye_kostyumy/

30 65430
#
1 216579 2.24% 106392 1.50% 7540993 1.14% 254 0.22% 157.55.39.37
2 167872 1.74% 36304 0.51% 5597681 0.85% 0 0.00% 178.154.238.127
3 161403 1.67% 79952 1.12% 5620927 0.85% 152 0.13% 40.77.167.13
4 159635 1.65% 159276 2.24% 14555878 2.20% 0 0.00% 217.69.133.99
5 153962 1.59% 153933 2.16% 15340982 2.32% 0 0.00% 217.69.137.112
6 146364 1.51% 71310 1.00% 5009152 0.76% 314 0.28% 157.55.39.83
7 130515 1.35% 63816 0.90% 4495755 0.68% 314 0.28% 157.55.39.191
8 125478 1.30% 61015 0.86% 4298575 0.65% 404 0.36% 207.46.13.72
9 121477 1.26% 59068 0.83% 4175187 0.63% 234 0.21% 207.46.13.45
10 102827 1.06% 49619 0.70% 3515485 0.53% 435 0.38% 207.46.13.88
11 92995 0.96% 45205 0.64% 3194693 0.48% 92 0.08% 207.46.13.29
12 91785 0.95% 45153 0.64% 3188819 0.48% 130 0.12% 207.46.13.138
13 87966 0.91% 43323 0.61% 3040808 0.46% 571 0.51% 207.46.13.176
14 79228 0.82% 38803 0.55% 2727628 0.41% 152 0.13% 207.46.13.130
15 75189 0.78% 53747 0.76% 2613419 0.40% 180 0.16% 141.8.132.18
16 73840 0.76% 52506 0.74% 2514863 0.38% 170 0.15% 130.193.50.27
17 73518 0.76% 52402 0.74% 2762583 0.42% 171 0.15% 93.158.152.48
18 69903 0.72% 49852 0.70% 2360456 0.36% 182 0.16% 5.255.253.44
19 67046 0.69% 47489 0.67% 2249531 0.34% 183 0.16% 5.255.253.40
20 61828 0.64% 30098 0.42% 2127322 0.32% 236 0.21% 157.55.39.92
21 54817 0.57% 39096 0.55% 1777603 0.27% 218 0.19% 141.8.142.26
22 54365 0.56% 26723 0.38% 1892670 0.29% 63 0.06% 157.55.39.97
23 52182 0.54% 25748 0.36% 1823591 0.28% 67 0.06% 40.77.167.51
24 51223 0.53% 49625 0.70% 4552313 0.69% 36 0.03% 5.228.223.123
25 50847 0.53% 25122 0.35% 1777382 0.27% 49 0.04% 207.46.13.87
26 50515 0.52% 24869 0.35% 1763613 0.27% 50 0.04% 157.55.39.241
27 49639 0.51% 24558 0.35% 1750091 0.27% 50 0.04% 157.55.39.24
28 48270 0.50% 34007 0.48% 1557444 0.24% 218 0.19% 141.8.183.25
29 47434 0.49% 23147 0.33% 1645531 0.25% 21 0.02% 207.46.13.110
30 46254 0.48% 22502 0.32% 1581061 0.24% 442 0.39% 207.46.13.11

10 65430
#
1 153962 1.59% 153933 2.16% 15340982 2.32% 0 0.00% 217.69.137.112
2 159635 1.65% 159276 2.24% 14555878 2.20% 0 0.00% 217.69.133.99
3 394 0.00% 394 0.01% 12182151 1.85% 0 0.00% 5.45.255.250
4 387 0.00% 387 0.01% 12144436 1.84% 0 0.00% 37.9.69.51
5 390 0.00% 390 0.01% 12079571 1.83% 0 0.00% 37.9.69.9
6 376 0.00% 376 0.01% 11633872 1.76% 0 0.00% 95.108.251.129
7 352 0.00% 352 0.00% 10919854 1.65% 0 0.00% 5.45.255.249
8 348 0.00% 348 0.00% 10885972 1.65% 0 0.00% 37.9.69.50
9 353 0.00% 353 0.00% 10855068 1.64% 0 0.00% 37.9.69.140
10 347 0.00% 347 0.00% 10616272 1.61% 0 0.00% 178.154.238.160

30 58577
#
1 5614113 58.06% - (Direct Request)
2 207691 2.15% http://kibet-shop.ru
3 114775 1.19% http://kibet-shop.ru/search/
4 109609 1.13% http://kibet-shop.ru/bitrix/cache/css/s1/kibet/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264/template_f9abcdf9bba0945aded3093ff3831264.css
5 99976 1.03% http://kibet-shop.ru/
6 70626 0.73% http://kibet-shop.ru/bitrix/admin/sale_order.php
7 67478 0.70% http://kibet-shop.ru/catalog/kruzhki_i_chashki/
8 66145 0.68% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_lyudey/
9 63723 0.66% http://kibet-shop.ru/bitrix/admin/sale_order_view.php
10 58988 0.61% http://go.mail.ru/search_images
11 57160 0.59% http://kibet-shop.ru/catalog/nastennye_chasy/
12 46816 0.48% http://kibet-shop.ru/catalog/kollektsionnye_farforovye_kukly/
13 44118 0.46% http://kibet-shop.ru/personal/order/make/
14 43832 0.45% http://kibet-shop.ru/catalog/kompozitsii_iz_iskusstvennykh_tsvetov/
15 40740 0.42% http://kibet-shop.ru/catalog/shkatulki_dlya_rukodeliya/
16 39957 0.41% http://kibet-shop.ru/personal/cart/
17 39171 0.41% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_i_figurki_angelov/
18 37334 0.39% http://kibet-shop.ru/catalog/shkatulki_dlya_yuvelirnykh_ukrasheniy/
19 37162 0.38% http://kibet-shop.ru/catalog/chaynye_servizy_i_nabory/
20 36967 0.38% http://kibet-shop.ru/catalog/keramicheskie_vazy/
21 36102 0.37% http://kibet-shop.ru/catalog/steklyannye_i_khrustalnye_vazy/
22 35930 0.37% http://kibet-shop.ru/catalog/nastennye_klyuchnitsy/
23 34943 0.36% http://kibet-shop.ru/catalog/kukhonnyy_dekor/
24 34456 0.36% http://kibet-shop.ru/catalog/konfetnitsy_i_fruktovnitsy/
25 33523 0.35% http://kibet-shop.ru/catalog/elochnye_igrushki/
26 33261 0.34% http://kibet-shop.ru/catalog/fotoramki_kollazhi/
27 31882 0.33% http://kibet-shop.ru/catalog/nastolnye_lampy_i_svetilniki/
28 31618 0.33% http://kibet-shop.ru/catalog/tovary_dlya_detey/
29 30511 0.32% http://kibet-shop.ru/punkty-vydachi-zakazov/
30 29461 0.30% http://kibet-shop.ru/catalog/kashpo_i_podstavki_dlya_tsvetov/

20 4227
#
1 76 1.05% магазин кибет
2 59 0.81% kibet-shop.ru
3 40 0.55% кибер шоп интернет магазин
4 40 0.55% часы сова настольные
5 40 0.55% шкатулка для часов
6 37 0.51% альбом для монет
7 29 0.40% фарфоровая кукла
8 28 0.39% кибет магазин
9 27 0.37% кибет шоп
10 25 0.34% опасная бритва
11 24 0.33% фигурка сова купить
12 22 0.30% машинка для раскатки теста
13 18 0.25% машинка для раскатки теста и нарезания лапши насадка для пельменей
14 17 0.23% kibet-shop.ru интернет магазин
15 16 0.22% кибет-шоп.ру
16 16 0.22% купить трость для ходьбы
17 16 0.22% новогодние бумажные салфетки купить
18 16 0.22% нож для арбуза
19 15 0.21% кофемолка ручная
20 15 0.21% трость для ходьбы

15 9036
#
1 3389168 35.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 668927 6.92% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 488134 5.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 319730 3.31% Mozilla/5.0 (compatible; TorgMailRuBot/0.9; +http://torg.mail.ru/)
5 231214 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
6 193444 2.00% Yandex Market picture robot; http://market.yandex.ru
7 182399 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
8 177311 1.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.A.B.C Safari/525.13
9 150448 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 YaBrowser/16.9.1.1192 Yowser/
10 131365 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
11 123156 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
12 100041 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 96677 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
14 93097 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 82103 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.23