kibet-shop.ru

: 2016
01-Oct-2016 00:00 MSK

[ ] [ ] [URL] [ ] [ ] [] [ ] [] []

2016
9221280
6336593
5000218
107938
585139616
77415
URL 419051
68883
9554
. Max
12807 35214
307376 443219
211219 271727
166673 298018
Sites per Day 2580 5151
3597 5051
() 19504654 25992263
200 - OK 68.72% 6336593
206 - Partial Content 0.09% 8482
301 - Moved Permanently 1.07% 98227
302 - Found 24.12% 2223978
304 - Not Modified 2.91% 268529
403 - Forbidden 0.00% 9
404 - Not Found 3.10% 285457
405 - Method Not Allowed 0.00% 5

     2016

2016
1 402979 4.37% 262106 4.14% 278156 5.56% 4373 4.05% 3175 4.10% 22810671 3.90%
2 266138 2.89% 182531 2.88% 156797 3.14% 3221 2.98% 2748 3.55% 17436377 2.98%
3 176090 1.91% 139229 2.20% 78903 1.58% 2591 2.40% 2403 3.10% 14005086 2.39%
4 296892 3.22% 189637 2.99% 197027 3.94% 2961 2.74% 2578 3.33% 18484250 3.16%
5 359206 3.90% 214747 3.39% 205787 4.12% 3517 3.26% 3003 3.88% 18672133 3.19%
6 368551 4.00% 245083 3.87% 211620 4.23% 3678 3.41% 3966 5.12% 22419122 3.83%
7 364313 3.95% 240822 3.80% 209210 4.18% 2871 2.66% 3463 4.47% 21864974 3.74%
8 347329 3.77% 223392 3.53% 197636 3.95% 3149 2.92% 3560 4.60% 19609931 3.35%
9 443219 4.81% 271727 4.29% 298018 5.96% 3490 3.23% 3546 4.58% 23139380 3.95%
10 398714 4.32% 231995 3.66% 285602 5.71% 4837 4.48% 3242 4.19% 20730069 3.54%
11 261895 2.84% 163856 2.59% 156318 3.13% 3395 3.15% 3383 4.37% 14969182 2.56%
12 205990 2.23% 152128 2.40% 95538 1.91% 3162 2.93% 3771 4.87% 14301294 2.44%
13 355366 3.85% 254632 4.02% 192912 3.86% 4153 3.85% 4746 6.13% 23243407 3.97%
14 348826 3.78% 245141 3.87% 200768 4.02% 3962 3.67% 4583 5.92% 22562215 3.86%
15 292802 3.18% 209164 3.30% 169796 3.40% 4024 3.73% 4467 5.77% 18559988 3.17%
16 305007 3.31% 218837 3.45% 161143 3.22% 3287 3.05% 4340 5.61% 21084552 3.60%
17 278439 3.02% 216926 3.42% 121866 2.44% 4024 3.73% 4006 5.17% 22926067 3.92%
18 300624 3.26% 217177 3.43% 191571 3.83% 4055 3.76% 4095 5.29% 19109091 3.27%
19 330212 3.58% 213973 3.38% 145192 2.90% 4790 4.44% 4523 5.84% 19929544 3.41%
20 254741 2.76% 180004 2.84% 121168 2.42% 3643 3.38% 4188 5.41% 17046187 2.91%
21 320894 3.48% 237243 3.74% 154228 3.08% 2787 2.58% 4695 6.06% 22096076 3.78%
22 334186 3.62% 234129 3.69% 167541 3.35% 4380 4.06% 5054 6.53% 20996607 3.59%
23 273012 2.96% 198510 3.13% 108548 2.17% 3558 3.30% 4691 6.06% 19737805 3.37%
24 262 0.00% 258 0.00% 10 0.00% 4 0.00% 11 0.01% 28648 0.00%
25 316350 3.43% 207316 3.27% 217305 4.35% 4280 3.97% 4112 5.31% 18227345 3.12%
26 304679 3.30% 221084 3.49% 133387 2.67% 5051 4.68% 5151 6.65% 19380691 3.31%
27 291570 3.16% 222315 3.51% 106589 2.13% 4061 3.76% 4504 5.82% 20000419 3.42%
28 323981 3.51% 237580 3.75% 147571 2.95% 3517 3.26% 4106 5.30% 21353360 3.65%
29 351789 3.81% 259982 4.10% 132736 2.65% 3211 2.97% 4696 6.07% 25992263 4.44%
30 347224 3.77% 245069 3.87% 157275 3.15% 4771 4.42% 4700 6.07% 24422880 4.17%

     2016

2016
0 12623 378708 4.11% 8746 262382 4.14% 7147 214418 4.29% 858775 25763243 4.40%
1 10178 305349 3.31% 6251 187543 2.96% 7390 221726 4.43% 603419 18102573 3.09%
2 10005 300155 3.26% 5989 179696 2.84% 7392 221763 4.44% 623827 18714814 3.20%
3 9812 294365 3.19% 5847 175437 2.77% 7523 225704 4.51% 578385 17351545 2.97%
4 9767 293013 3.18% 5867 176013 2.78% 6982 209486 4.19% 557671 16730133 2.86%
5 9681 290444 3.15% 5595 167875 2.65% 7218 216567 4.33% 542811 16284320 2.78%
6 10045 301373 3.27% 6004 180141 2.84% 7333 220009 4.40% 589169 17675071 3.02%
7 9525 285779 3.10% 5681 170433 2.69% 6662 199865 4.00% 560230 16806901 2.87%
8 10389 311677 3.38% 6758 202763 3.20% 6546 196403 3.93% 644117 19323505 3.30%
9 11694 350842 3.80% 7741 232253 3.67% 6739 202180 4.04% 694332 20829972 3.56%
10 14863 445900 4.84% 10961 328838 5.19% 6530 195926 3.92% 1098974 32969232 5.63%
11 15920 477625 5.18% 12015 360464 5.69% 6541 196241 3.92% 1064989 31949656 5.46%
12 15044 451330 4.89% 11239 337190 5.32% 6505 195163 3.90% 1048264 31447921 5.37%
13 14349 430497 4.67% 10728 321842 5.08% 6392 191783 3.84% 947807 28434216 4.86%
14 15154 454624 4.93% 11274 338241 5.34% 5987 179622 3.59% 990865 29725936 5.08%
15 15131 453932 4.92% 11147 334436 5.28% 6055 181663 3.63% 979919 29397559 5.02%
16 15214 456442 4.95% 11356 340701 5.38% 6277 188338 3.77% 997917 29937508 5.12%
17 15862 475884 5.16% 11426 342783 5.41% 7699 230974 4.62% 999124 29973714 5.12%
18 14495 434856 4.72% 10160 304813 4.81% 7313 219416 4.39% 909260 27277815 4.66%
19 12748 382464 4.15% 8671 260141 4.11% 7163 214892 4.30% 771847 23155410 3.96%
20 13679 410399 4.45% 9150 274523 4.33% 7716 231482 4.63% 810501 24315038 4.16%
21 14619 438583 4.76% 10090 302708 4.78% 7636 229086 4.58% 905162 27154858 4.64%
22 13938 418154 4.53% 9697 290915 4.59% 7206 216209 4.32% 880454 26413609 4.51%
23 12629 378885 4.11% 8815 264462 4.17% 6710 201302 4.03% 846836 25405068 4.34%

30 419051 URL
# URL
1 2150904 23.33% 51136930 8.74% /catalog/tovary_dlya_detey/
2 162163 1.76% 7182 0.00% /bitrix/components/bitrix/pull.request/ajax.php
3 69425 0.75% 154 0.00% /bitrix/tools/public_session.php
4 36542 0.40% 714 0.00% /bitrix/components/bitrix/catalog.element/ajax.php
5 27417 0.30% 6659564 1.14% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.js
6 26511 0.29% 1085023 0.19% /bitrix/cache/css/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.css
7 26088 0.28% 37512 0.01% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_socialservices/kernel_socialservices.js
8 25601 0.28% 106423 0.02% /bitrix/cache/css/s1/kibet/kernel_socialservices/kernel_socialservices.css
9 25526 0.28% 39990 0.01% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_currency/kernel_currency.js
10 25474 0.28% 468305 0.08% /bitrix/panel/main/popup.min.css
11 24392 0.26% 8532 0.00% /bitrix/themes/.default/sotbit.preloader.style.css
12 23831 0.26% 495 0.00% /bitrix/tools/conversion/ajax_counter.php
13 23148 0.25% 3336159 0.57% /bitrix/cache/js/s1/kibet/template_50769edc2aeadf8853d3fdf1490e6598/template_50769edc2aeadf8853d3fdf1490e6598.js
14 22874 0.25% 1683506 0.29% /bitrix/cache/css/s1/kibet/template_0b280686848f4025ec32cbd139eae7dc/template_0b280686848f4025ec32cbd139eae7dc.css
15 18683 0.20% 1957128 0.33% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_272293265f19ce3884452ee820c53819/page_272293265f19ce3884452ee820c53819.js
16 18517 0.20% 105991 0.02% /bitrix/cache/css/s1/kibet/page_6ffc92195285623f5a37ef4e1e108116/page_6ffc92195285623f5a37ef4e1e108116.css
17 17336 0.19% 19111 0.00% /bitrix/templates/kibet/images/favicon.ico
18 14472 0.16% 270925 0.05% /bitrix/admin/sale_order.php
19 13867 0.15% 162781 0.03% /search/
20 10150 0.11% 43230 0.01% /bitrix/admin/sale_order_ajax.php
21 10093 0.11% 542239 0.09% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680.js
22 9771 0.11% 12709 0.00% /bitrix/cache/css/s1/kibet/page_b7bb63d87aa6d5666b0446ad58dd5ad4/page_b7bb63d87aa6d5666b0446ad58dd5ad4.css
23 7915 0.09% 196686 0.03% /
24 7773 0.08% 5894 0.00% /robots.txt
25 6476 0.07% 76595 0.01% /bitrix/admin/
26 5805 0.06% 276035 0.05% /bitrix/admin/sale_order_view.php
27 5349 0.06% 73255 0.01% /personal/cart/
28 4457 0.05% 96 0.00% /bitrix/admin/user_options.php
29 4316 0.05% 509 0.00% /bitrix/components/bitrix/sale.basket.basket.line/ajax.php
30 3676 0.04% 440547 0.08% /bitrix/cache/js/s1/kibet/template_55fa6b8ae7fb69bf2bcac6fd1826260d/template_55fa6b8ae7fb69bf2bcac6fd1826260d.js

10 419051 URL
# URL
1 3241 0.04% 85591462 14.63% /bitrix/catalog_export/yandex_market.php
2 2150904 23.33% 51136930 8.74% /catalog/tovary_dlya_detey/
3 305 0.00% 16894846 2.89% /bitrix/catalog_export/torg_pl.php
4 27417 0.30% 6659564 1.14% /bitrix/cache/js/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.js
5 23148 0.25% 3336159 0.57% /bitrix/cache/js/s1/kibet/template_50769edc2aeadf8853d3fdf1490e6598/template_50769edc2aeadf8853d3fdf1490e6598.js
6 18683 0.20% 1957128 0.33% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_272293265f19ce3884452ee820c53819/page_272293265f19ce3884452ee820c53819.js
7 22874 0.25% 1683506 0.29% /bitrix/cache/css/s1/kibet/template_0b280686848f4025ec32cbd139eae7dc/template_0b280686848f4025ec32cbd139eae7dc.css
8 26511 0.29% 1085023 0.19% /bitrix/cache/css/s1/kibet/kernel_main/kernel_main.css
9 30 0.00% 741964 0.13% /bitrix/catalog_export/podarki_ru.php
10 10093 0.11% 542239 0.09% /bitrix/cache/js/s1/kibet/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680/page_b36ef4e752a0c13da82517a32eadb680.js

10 34920
# URL
1 2150904 23.33% 11676 15.56% /catalog/tovary_dlya_detey/
2 7915 0.09% 3375 4.50% /
3 5349 0.06% 343 0.46% /personal/cart/
4 1513 0.02% 311 0.41% /catalog/shkatulki_dlya_rukodeliya/
5 1179 0.01% 247 0.33% /catalog/detskie_karnavalnye_kostyumy/
6 1101 0.01% 240 0.32% /catalog/mayatniki/
7 682 0.01% 181 0.24% /catalog/podstavki_dlya_kolets_i_ukrasheniy/
8 3608 0.04% 179 0.24% /personal/order/make/
9 13867 0.15% 169 0.23% /search/
10 1719 0.02% 135 0.18% /delivery-and-payment/

10 34232
# URL
1 2150904 23.33% 16179 20.38% /catalog/tovary_dlya_detey/
2 7915 0.09% 2456 3.09% /
3 13867 0.15% 512 0.64% /search/
4 5349 0.06% 479 0.60% /personal/cart/
5 3608 0.04% 427 0.54% /personal/order/make/
6 1719 0.02% 399 0.50% /delivery-and-payment/
7 1176 0.01% 374 0.47% /contacts/
8 1513 0.02% 293 0.37% /catalog/shkatulki_dlya_rukodeliya/
9 1179 0.01% 256 0.32% /catalog/detskie_karnavalnye_kostyumy/
10 1101 0.01% 245 0.31% /catalog/mayatniki/

30 77415
#
1 400448 4.34% 198498 3.13% 13500744 2.31% 1007 0.93% 40.77.167.5
2 293942 3.19% 145649 2.30% 9942423 1.70% 822 0.76% 207.46.13.35
3 174344 1.89% 172911 2.73% 16788329 2.87% 0 0.00% 217.69.137.112
4 170044 1.84% 169768 2.68% 16950585 2.90% 0 0.00% 217.69.133.99
5 155846 1.69% 49536 0.78% 6573237 1.12% 0 0.00% 178.154.238.127
6 155330 1.68% 76962 1.21% 5313345 0.91% 436 0.40% 157.55.39.147
7 144365 1.57% 71382 1.13% 4923149 0.84% 627 0.58% 157.55.39.144
8 144125 1.56% 71247 1.12% 4847802 0.83% 395 0.37% 207.46.13.9
9 138286 1.50% 68517 1.08% 4656678 0.80% 289 0.27% 40.77.167.94
10 117117 1.27% 57876 0.91% 3997013 0.68% 440 0.41% 157.55.39.175
11 101207 1.10% 50111 0.79% 3415856 0.58% 279 0.26% 207.46.13.156
12 94977 1.03% 47003 0.74% 3222595 0.55% 374 0.35% 207.46.13.145
13 92372 1.00% 45782 0.72% 3127528 0.53% 501 0.46% 157.55.39.135
14 87581 0.95% 43329 0.68% 2971841 0.51% 328 0.30% 157.55.39.125
15 87007 0.94% 43295 0.68% 2986523 0.51% 292 0.27% 207.46.13.179
16 86421 0.94% 43032 0.68% 2993731 0.51% 275 0.25% 157.55.39.72
17 85759 0.93% 42409 0.67% 2916266 0.50% 524 0.49% 157.55.39.97
18 80226 0.87% 39879 0.63% 2694117 0.46% 168 0.16% 40.77.167.31
19 78339 0.85% 38869 0.61% 2696577 0.46% 200 0.19% 207.46.13.13
20 65402 0.71% 32351 0.51% 2221145 0.38% 236 0.22% 207.46.13.66
21 64952 0.70% 32206 0.51% 2209137 0.38% 221 0.20% 40.77.167.85
22 62695 0.68% 31129 0.49% 2132812 0.36% 149 0.14% 157.55.39.132
23 58919 0.64% 28982 0.46% 1985826 0.34% 142 0.13% 157.55.39.155
24 56394 0.61% 27926 0.44% 1905138 0.33% 222 0.21% 207.46.13.125
25 56309 0.61% 56309 0.89% 9810024 1.68% 0 0.00% 78.46.56.90
26 48482 0.53% 24082 0.38% 1728299 0.30% 271 0.25% 207.46.13.193
27 47201 0.51% 23153 0.37% 1597258 0.27% 340 0.31% 207.46.13.182
28 46899 0.51% 22993 0.36% 1586396 0.27% 89 0.08% 207.46.13.41
29 46685 0.51% 23028 0.36% 1594680 0.27% 164 0.15% 207.46.13.44
30 46566 0.50% 23116 0.36% 1570235 0.27% 150 0.14% 157.55.39.16

10 77415
#
1 170044 1.84% 169768 2.68% 16950585 2.90% 0 0.00% 217.69.133.99
2 174344 1.89% 172911 2.73% 16788329 2.87% 0 0.00% 217.69.137.112
3 524 0.01% 524 0.01% 13895996 2.37% 0 0.00% 178.154.238.160
4 400448 4.34% 198498 3.13% 13500744 2.31% 1007 0.93% 40.77.167.5
5 507 0.01% 507 0.01% 13416471 2.29% 0 0.00% 5.45.255.250
6 499 0.01% 499 0.01% 13135962 2.24% 0 0.00% 5.45.255.249
7 457 0.00% 457 0.01% 12101738 2.07% 0 0.00% 37.9.69.9
8 400 0.00% 400 0.01% 10571409 1.81% 0 0.00% 37.9.69.51
9 385 0.00% 385 0.01% 10132285 1.73% 0 0.00% 37.9.69.140
10 376 0.00% 376 0.01% 9991149 1.71% 0 0.00% 37.9.69.50

30 68883
#
1 5824496 63.16% - (Direct Request)
2 205078 2.22% http://kibet-shop.ru
3 135633 1.47% http://go.mail.ru/search_images
4 107622 1.17% http://kibet-shop.ru/
5 84356 0.91% http://kibet-shop.ru/bitrix/cache/css/s1/kibet/template_0b280686848f4025ec32cbd139eae7dc/template_0b280686848f4025ec32cbd139eae7dc.css
6 77095 0.84% http://kibet-shop.ru/search/
7 55456 0.60% http://kibet-shop.ru/catalog/tovary_dlya_detey/
8 54576 0.59% http://kibet-shop.ru/bitrix/admin/sale_order_view.php
9 54408 0.59% http://kibet-shop.ru/bitrix/admin/sale_order.php
10 52284 0.57% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_lyudey/
11 48616 0.53% http://kibet-shop.ru/catalog/kruzhki_i_chashki/
12 43635 0.47% http://kibet-shop.ru/personal/cart/
13 42407 0.46% http://kibet-shop.ru/catalog/shkatulki_dlya_yuvelirnykh_ukrasheniy/
14 39738 0.43% http://kibet-shop.ru/personal/order/make/
15 31766 0.34% http://kibet-shop.ru/catalog/podsvechniki/
16 31281 0.34% http://kibet-shop.ru/catalog/chaynye_servizy_i_nabory/
17 27881 0.30% http://kibet-shop.ru/catalog/nastennye_chasy/
18 27579 0.30% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_i_figurki_angelov/
19 27445 0.30% http://kibet-shop.ru/catalog/kompozitsii_iz_iskusstvennykh_tsvetov/
20 27012 0.29% http://kibet-shop.ru/catalog/shkatulki_dlya_rukodeliya/
21 26925 0.29% http://kibet-shop.ru/catalog/blyuda/
22 25271 0.27% http://kibet-shop.ru/catalog/dom_i_interer/
23 24742 0.27% http://kibet-shop.ru/catalog/kukhonnyy_dekor/
24 24668 0.27% http://kibet-shop.ru/catalog/kollektsionnye_farforovye_kukly/
25 24555 0.27% http://kibet-shop.ru/catalog/statuetki_i_figurki/
26 23825 0.26% http://kibet-shop.ru/catalog/sadovye_figury/
27 23710 0.26% http://kibet-shop.ru/catalog/steklyannye_i_khrustalnye_vazy/
28 23365 0.25% http://kibet-shop.ru/catalog/konfetnitsy_i_fruktovnitsy/
29 21246 0.23% http://kibet-shop.ru/catalog/vazy_dlya_tsvetov_i_dekora/
30 20318 0.22% http://kibet-shop.ru/catalog/servirovka_stola/

20 5767
#
1 55 0.55% нож для арбуза
2 48 0.48% kibet-shop.ru
3 47 0.47% опасная бритва
4 35 0.35% чайный сервиз на6 персон rosenbrg
5 34 0.34% шкатулка для часов
6 32 0.32% шкатулка для украшений
7 30 0.30% сумка холодильник
8 29 0.29% альбом для монет
9 28 0.28% фарфоровая кукла
10 26 0.26% купить трость для ходьбы
11 24 0.24% дождевик
12 22 0.22% кофемолка ручная
13 22 0.22% машинка для раскатки теста
14 21 0.21% садовые фигурки для дачи распродажа
15 21 0.21% термос для еды с широким горлом
16 20 0.20% набор для барбекю мобильный
17 20 0.20% три обезьяны купить
18 19 0.19% опасная бритва купить
19 19 0.19% садовые фигурки для дачи распродажа интернет магазин
20 19 0.19% чашка манеки неко

15 9554
#
1 4212232 45.68% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 393428 4.27% Mozilla/5.0 (compatible; TorgMailRuBot/0.9; +http://torg.mail.ru/)
3 317117 3.44% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 293519 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 188177 2.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.A.B.C Safari/525.13
6 187042 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
7 175453 1.90% Yandex Market picture robot; http://market.yandex.ru
8 163935 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Img/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
9 156705 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36
10 112879 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 93457 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
12 76458 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36
13 65515 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36
14 60967 0.66% Opera/9.80 (Windows NT 6.1) Presto/2.12.388 Version/12.14
15 60194 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.23